مرور برچسب

High-pass filter

فیلتر پایین گذر، بالاگذر و میانگذر در متلب

فیلتر پایین‌گذر با یک مدار ساده: کی از ساده‌ترین ساختارهای مدار فیلتر پایین گذر اتصال یک مقاومت و یک خازن به صورت سری می‌باشد. اگر  یک منبع جریان متناوب با بسامد f باشد، می‌توان مشاهده کرد که  برابر است با:     بسامد زاویه‌ای…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن