مرور

متلب

پروژه ماشین حساب مهندسی پیشرفته با متلب

از امکانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود: صفحه کلید مخصوص برای تایپ اعداد امکان محاسبه Sin - Cos - Tan - Cot امکان محاسبه ArcSin - ArcCos - ArcTan - ArcCot امکان محاسبه لگاریتم، باقی مانده، جذر، مجذور، توان و…

این وبسایت جهت تقویت در خدمات، از کوکی های مرورگر شما استفاده می کند. قبول کردن